Uncategorised

O nás

TESPO engineering s.r.o. je společností inženýringového typu.


REALIZUJEME NÁSLEDUJÍCÍ:

 • Studie, projekty, dodávky nových a rekonstrukce stávajících částí technologií se zaměřením především do  oblasti energetiky (elektrárny, teplárny)
 • Návrhy, projekty, dodávky a rekonstrukce pohonů strojů, výrobních linek a dalších zařízení ve všech oblastech průmyslu
 • Řešení pohonů včetně návaznosti na regulační procesy poháněných strojů a výrobních linek
 • Ustavování pohonů s poháněnými stroji, diagnostika a servis strojní a elektro
 • Servis měničů frekvence firmy PDL Electronics
   


V NAŠICH DODÁVKÁCH SE MŮŽETE SETKAT S KOMPONENTY:

 • elektromotory firmy SIEMENS, MENZEL, SEW
 • převodovkami SEW, Flender, Bonfiglioli, Bonfiglioli Trasmital a jiných výrobců
 • frekvenčními měniči firmy VONSCH (Slovensko)
 • hydrodynamickými regulačními a rozběhovými spojkami a brzdovými systémy firmy TRANSFLUID (Itálie) 
 • pružinovými a zubovými spojkami firmy CMD (Francie)
 • pružnými spojkami RATHI 
   


ENERGETICKÝ, TEPLÁRENSKÝ A TĚŽEBNÍ PRŮMYSL:

Jedná se o řešení a zpracování technologie dopravy vnitřního zauhlování elektráren a tepláren na tuhá paliva, řešení dopravy materiálu na krátké vzdálenosti například u drtících linek uhelných dolů a kamenolomů. Provádíme návrhy a dodávky „na klíč“ technologií dávkování paliva do kotlů – řetězové podavače a vyhrnovače paliva, šnekové dopravníky a spirálové bezosé dopravníky, deskové uzávěry, komůrkové podavače a další komponenty.

Součástí těchto technologií jsou také nezbytné doplňky, jako jsou násypky, výsypky, svodky, kompenzátory dilatací.  Naše projekty vždy provádíme „na míru“ pro danou elektrárnu, teplárnu, dané prostředí a konkrétní složení dopravovaného materiálu (deskové uzávěry s listy z nerez oceli pro prostředí s nebezpečím výbuchu, násypky, výsypky, svodky a skříně samotných dopravních zařízení z materiálů odolným abrazi, jako je HARDOX nebo ekvivalentní materiály). Tato zařízení v různých modifikacích se používají také pro dopravu energosádrovce v technologiích odsíření a také pro dopravu směsi strusky a popele z podkotlí do další technologie zpracování strusky (drtiče, odvodňovací zařízení atd.).

Další doménou naší firmy, kde máme více než dvacetileté zkušenosti, jsou aplikace pohonářské a regulační techniky pro regulaci spalovacích procesů v elektrárenských kotlích (velmi přesná a spolehlivá regulace výkonu primárních, sekundárních a kouřových ventilátorů prostřednictvím měničů frekvence, regulace výkonu ventilátorových mlýnů uhlí prostřednictvím hydraulických regulačních spojek, regulace výkonu napájecích, oběhových a technologických čerpadel). Našimi pohony též vybavujeme dopravní zařízení společných technologií, jako jsou klasické dopravníkové pásy, vyhrnovací vozy uhlí, řetězové vyhrnovače uhlí, drtiče, řetězové vynašeče a další zařízení.


DALŠÍ ODVĚTVÍ PRŮMYSLU:

Námi navržené pohony samozřejmě nepracují jen v energetice. Například pro firmu PLEAS a.s. Havlíčkův Brod již několik let modernizujeme technologické linky výroby a barvení tkanin. Pro spalovny komunálních odpadů v Praze a Brně řešíme a staráme se o pohony a regulační procesy chodu drapákových jeřábů, bez kterých spalovna nemůže fungovat. Ve ŠKODA AUTO a.a.s. v Mladé Boleslavi se staráme o regulaci výkonu a chod čerpací stanice technologické vody, kterou jsme v roce 1996 vybavili pohony a regulační technikou. Také mnohé čističky odpadních vod jsou vybaveny námi dodanými měniči frekvence a regulační technikou, řídící výkon kalových čerpadel, aerátorů a turbodmychadel v aktivačních nádržích.

Jsme vlastníky několika užitných a průmyslových vzorů.

Naši technici i námi dodaná zařízení pracují v těch nejnáročnějších podmínkách.

Vysokou kvalitu naší práce jsme schopni doložit tím, že mezi naše dlouhodobé a významné odběratele patří ČEZ a.s., DALKIA Česká republika a.s., Elektrárny Opatovice a.s., ŠKODA Praha Invest a.s., VÍTKOVICE a.s., ALSTOM  s.r.o., NOEN a.s., PRODECO a.s., BPO spol. s r.o. Ostrov, I & C Energo a.s., ŠKO – ENERGO s.r.o., a další významné průmyslové společnosti v České republice.


EXKLUZIVITA:

Firma TESPO engineering s.r.o., po dlouholeté spolupráci, podepsala v roce 2014 smlouvu o výhradním zastoupení pro aplikace pohonů s elektromotory s italskou firmou TRANSFLUID s.r.l. – významným evropským výrobcem a dodavatelem hydrodynamických rozběhových a regulačních spojek, mechanických brzdných systémů a dalších komponentů.

V roce 2006 uzavřela společnost TESPO engineering s.r.o. smlouvu o výhradním zastoupení pro Českou republiku se slovenskou firmou VONSCH s.r.o. Našim odběratelům díky tomu můžeme nabídnout měniče frekvence od výkonů 0,37 kW až do 1 400 kW ve špičkové kvalitě a s vysokou spolehlivostí. Firmu VONSCH s.r.o. jsme si ke spolupráci zvolili také z toho důvodu, že je orientovaná na potřeby zákazníka. Ve velmi krátké době jsme schopni reagovat na specifické požadavky některých náročných provozů a těmto požadavkům operativně přizpůsobovat jak SW, tak i HW nabízených měničů frekvence.

Od roku 2006 též spolupracujeme s francouzskou firmou CMD – jedním z největších evropských výrobců pružných a zubových spojek. Od této firmy jsme získali exkluzivitu pro Českou republiku v dodávkách spojek především pro energetiku a teplárenský průmysl.

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Cílem této stránky je seznámit Vás s tím, co jsou to osobní údaje, jak správce s osobními údaji nakládá a jaká jsou Vaše práva jakožto subjektu, k níž se osobní údaje vztahují.

Co jsou to osobní údaje

Za osobní údaj se považuje jakákoliv informace, na základě které je možné fyzickou osobu (dále jen „Subjekt“) přímo či nepřímo identifikovat, např. jméno, příjmení či adresa.

Co je to zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo souhrn operací s osobními údaji, které provádí správce nebo zpracovatel, především vyhledávání, ukládání, shromažďování, uchovávání, používání, zpřístupňování, předávání, šíření, zveřejňování, výměna, úprava nebo pozměňování, třídění nebo kombinování, blokování a výmaz nebo zničení.

Kdo je správce osobních údajů

TESPO engineering s.r.o. (dále jen „Správce“), IČO: 26268841, se sídlem Roubalova 462/7a, 602 00 Brno - Stránice, společnost vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41108.

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení dotazu, poptávky nebo objednávky, plnění smlouvy, poskytování obchodu a služeb, zajištění provozních činností a vedení zákaznické evidence.

jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze obecné osobní údaje (titul, jméno, příjmení) a organizační osobní údaje (e-mail).

Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje

Osobní údaje získáváme prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kdo další má přístup k osobním údajům (zpracovatelé a příjemci)

Vaše osobní údaje neprodáváme, nesměňuje ani jinak nepředáváme třetím stranám, což se v rámci provozních činností a poskytování obchodů a služeb nevztahuje na důvěryhodné třetí osoby za předpokladu, že jsou povinny zachovávat důvěrnost o osobních údajích, se kterými přijdou do styku v souvislosti s výkonem výše uvedených činností.

Osobní údaje jsme oprávněni poskytnout v případě souladu se zákonem, vynucování dodržování našich zásad nebo za účelem ochrany našich práv, našeho majetku nebo bezpečnosti.

Údaje, prostřednictvím kterých nelze osobu konkrétně identifikovat, mohou být poskytnuty dalším stranám za účelem marketingu, reklamy či jiného využití.

Jak dlouho zpracováváme osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu smluvního vztahu, po jehož skončení osobní údaje archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy (až 10 let), v případě dotazu nebo poptávky zpracováváme osobní údaje po dobu 1 roku. Důvodem pro archivaci osobních údajů i po skončení smluvního vztahu je také uplatnění našeho nároku, který i nadále přetrvává (např. vymáhání dlužné částky).

Jaká jsou práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo vyžádat si informace o tom, jaké, k jakým účelům a po jakou dobu osobní údaje správce zpracovává, z jakých zdrojů údaje získává a kdo má kromě správce k osobním údajům přístup. Správce vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti a poskytne přístup k osobním údajům bez zbytečného odkladu a za přiměřenou úhradu.

Subjekt údajů má právo vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, požádat o aktualizaci či doplnění svých osobních údajů, na výmaz svých osobních údajů, požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud neodpovídá jejich přesnost, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale zároveň odmítá jejich výmaz, na přenositelnost osobních údajů, kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo podat stížnost a obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domnívá, že je zpracování osobních údajů v rozporu s pravidly ochrany osobních údajů.

Naše kontaktní údaje

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonní čísle +420 724 226 217.

Nařízení GDPR

Správce si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost bude tato Informace o zpracování osobních údajů aktualizována tak, aby ke dni 25. května 2018 zcela reflektovala novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.

Slovníček pojmů

V našem slovníku naleznete vysvětlení všech základních pojmů ze světa GDPR.

Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je každý subjekt, který stanovuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, které provádí a odpovídá za něj.

Zpracovatel

Zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona.

Příjemce

Příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny.

Spracováváme analýzy, studie a dokumentace pro optimalizaci energetických zařízení

 

 • Analýzy, studie a projekty nových zařízení a technologií pro dopravu a dávkování materiálů v energetice, teplárnách, elektrárnách, vápenkách, cementárnách a jiných provozech.

 • Optimalizace provozu po stránce technické i energetické při rekonstrukcích a změnách technologií a strojů.


Problematikou energetické optimalizace provozů se zabýváme převážně v následujících oblastech:

 • Návrhy a studie spojené s regulací výkonu ventilátorů a čerpadel v energetice a ostatním průmyslu

primární, sekundární a kouřové ventilátory
ventilátorové mlýny
napájecí, oběhová a technologická čerpadla
systémy řízení pro čističky odpadních vod - ČOV a čerpací stanice pitné a užitkové vody
regulace výkonu pomocí měničů frekvence, regulované pohony s asynchronními motory 
regulace otáček pomocí hydraulických regulačních spojek
rozběhy a ochrany zařízení pomocí hydraulických rozběhových spojek a softstartérů
 

 • Optimalizace práce a systémů řízení zdvihací a manipulační techniky

nové i rekonstruované drapákové, mostové a speciální jeřáby ve spalovnách, pískovnách a jinde
umývací pojezdové plošiny, manipulátoty
 

 • Zvyšování spolehlivosti a optimalizace při rekonstrukcích textilních strojů a linek

náhrady pohohů, systémů řízení, ovládání, technická optimalizace a zvyšování spolehlivosti navíjecích, barvících a dalších strojů v textilním průmyslu
 

 • Posouzení strojů, výrobních linek a strojních technologií

rekonstrukce rotačních a vibračních pohonů výrobních strojů a technologických linek v betonárnách, papírnách, keramičkách, cihelnách
 

 • Výpočty návratností investic a ekonomiky provozu, zpracování studií dle podkladů Ministerstva životního prostředí nebo EU (podklad pro žádost o dotace)

Ukázka z reálné studie proveditelnosti... ke stažení v pdf

404

Stránka nenalezena.

Při zpracování požadavku došlo k chybě.

Tuto stránku nemůžete navštívit, protože:

 • zastaralá záložka/oblíbené
 • překlep v adrese
 • vyhledávač, který má zastaralý index tohoto webu
 • na tuto stránku nemáte přístup

Pokud problémy přetrvávají, obraťte se na správce tohoto webu a nahlaste mu níže uvedenou chybu.

#404 Článek nebyl nalezen

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace zde. Souhlasím