Produkty

Řetězové dopravníky, podavače a vyhrnovače uhlí, vynašeče škváry, strusky, popelu a popílku, dopravní linky a redlery pro štěpku, svodky, práškovody, kompenzátory...

 

Řetězový dopravník uhlí RP 2000 s hydraulickým deskovým uzávěrem, násypkou, svodkou do drtiče a pohonemŘetězový podavač materiálu RP 500 s napínací a poháněcí jednotkou, s regulací otáček a měřením výšky materiálu nad hrably redleru

Zauhlovací linka s řetězovým dopravníkem RP 500, třídílným deskovým uzávěrem DU 3 x 500, násypkou s těsnícím rámem, svodkou s přechodovým dílem, kompenzátorem a jednodílným deskovým uzávěrem DU 500 x 600 - EP. Řetězový podavač je umístěn na ocelové konstrukci...

Řetězový dopravník (řetězový podavač, redler, vyhrnovač nebo také vynašeč) je zařízení, které je určeno k dopravě materiálu o zrnitosti cca 0 - 100 mm. Přepravovaný materiál může být odebírán buď přímo ze zásobníku dopravníku, nebo může být prostřednictvím násypky do podavače přisypáván.

Řetězový dopravník je zařízení které může dopravovat uhlí, škváru, strusku, popel, popílek, dřevní štěpku a dalších materiály.

Řetězové hrablové dopravníky, redlery mohou být montované se sklonem až 25° od vodorovné osy. Sklon dopravníkového podavače je vždy omezen vlastnostmi dopravovaného materiálu. Montáž šikmého dopravníku ve větších sklonech je možná pouze po konzultaci s našimi techniky a musí být řešena již v průběhu vypracování nabídky.

Při přepravě abrazivních materiálů je možné dno a další namáhané části řetězového podavače vyložit plechem z materiálu HARDOX 450, případně obdobným materiálem, nebo čedičem.

Obvykle používanou pohonnou jednotku řetězového dopravníku je planetová převodovka s elektromotorem. Množství dopravovaného materiálu redleru lze regulovat změnou rychlosti řetězu pomocí měniče frekvence.

Řetězový dopravník, podavač nebo vyhrnovač je možné vybavit signalizací otáčení hřídele napínací stanice (signalizace přetržení řetězu), signalizací výšky vrstvy přepravovaného materiálu a dalšími signalizačními prvky podle požadavku uživatele.

Řetězové dopravníky, podavače a vyhrnovače jsou vyráběny v prachotěsném provedení pro přetlak 50 kPa.

Přepravní výkony redlerů jsou uvedeny pouze orientačně. Přepravní výkon hrablových podavačů lze měnit výškou vrstvy přepravovaného materiálu a změnou rychlosti řetězu vynašeče.  Výška vrstvy je volena s ohledem na vlastnosti přepravovaného materiálu v redleru.

Rozměr řetězového podavače, redleru a jeho dopravní výkon vždy podléhá technickému posouzení a výpočtu pro konkrétní aplikaci. Řetězové dopravníky, podavače a vynašeče není možné objednat bez předchozí odborné konzultace s výrobcem.

 

Základní parametry řetězových podavačů typu RP: 

Typ

řetězového dopravníku,
redleru, podavače, vynašeče

Šířka dopravního žlabu

(mm)

Přepravní výkon

(m3/h)

RP 400 400 15
RP 500 500 20
RP 600 600 30
RP 700 700 40
RP 800 800 60
RP 900 900 80
RP 1000 1000 100
RP1200 1200 130
RP 1400 1400 160
RP 1600 1600 200
RP 2000 2000 250

 

Řetězové dopravníky, redlery, podavače, vynašeče...leták ke stažení v pdf

Redlery, řetězové dopravníky, podavače, vynašeče uhlí, škváry, strusky, popelu, štěpky...reference

 

Redler, řetězový dopravník uhlí, zauhlovací linkaŘetězový vynašeč s násypkou a svodkou

Deskové šoupátkové uzávěry a propusti

Deskové šoupátkové uzávěry a propusti
 

Deskový šoupátkový uzávěr s hydropohonemDeskový šoupátkový uzávěr s elektropohonem

Deskové šoupátkové a segmentové uzávěry a materiálové propusti slouží k uzavírání toku sypkých materiálů. Používají se jako provozní nebo havarijní. Slouží k uzavírání sil, zásobníků, bunkrů a dopravních cest sypkých materiálů. Deskové, segmentové uzávěry a šoupátkové propusti se také využívají pro uzavření a oddělení jednotlivých dopravních cest sypkých materiálů v době servisu a oprav.

 • Deskový šoupátkový uzávěr řady DU může být vybaven uzavírací deskou z běžné konstrukční oceli nebo z oceli Hardox. V případě uzavírání abrazivních materiálů, lze navrhnout další alternativní řešení. Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachů je možné použít nerez ocel.
   
 • Teplota dopravovaného materiálu max. 250°C.
   
 • Jako pohonná jednotka deskových uzávěrů a propustí může být použit elektromotor, hydraulický nebo pneumatický válec, ruční pohon.
   
 • Uzavírací desky lineárních šoupátkových uzávěrů mohou být vybaveny signalizací koncových poloh pro každou desku samostatně.
   
 • Deskové uzávěry řadu DU jsou vyráběny v prachotěsném provedení.
   
 • Deskový lineární uzávěr se montuje na pozici pomocí vstupní a výstupní připojovací příruby. Rozměry rámů (připojovacích přírub) jsou pouze orientační. Vstupní a výstupní příruby šoupátkových uzávěrů se vždy konstruují „na míru“ pro danou aplikaci a její prostorové možnosti.

Leták ke stažení... pdf

Reference k tématu...

 

Rotační komůrkové podavače

Rotační podavače

Rotační podavač uhelného prášku

Rotační podavač uhelného prášku typu RKP se obvykle instaluje mezi zásobník uhelného prachu a hořáky. Komůrkový podavač je zpravidla zařazen do dopravní technologie mlýnských okruhů kotlů s centrálním řízením z velínu.

Rotační podavač komůrkový zajišťuje:

 • Dávkování uhelného prášku (paliva) do potrubí k práškovému hořáku
 • Oddělení práškovodu od zásobníku prášku  z hlediska nepřenesení možného výbuchu


Dávkování paliva do hořáku:
Rotační podavač RKP je složený ze dvou komor, které jsou vzájemně odděleny pevnými talíři s propustí. Rotujícími lopatkami je uhelný prášek posouván po jednotlivých talířích až k jejich výpadovému otvoru. Regulace množství přepravovaného materiálu rotačním podavačem se provádí změnou otáček pomocí měniče frekvence.

Oddělení prostoru zásobníku uhelného prášku a prostoru hořáku:
Podavače rotační RKP také slouží k oddělení prostor zásobníku uhelného prášku a potrubí práškového hořáku. Při splnění inicializačních podmínek může v obou těchto prostorech dojít k výbuchu uhelného prášku. Rotační podavač komůrkový je konstruován tak, že mezery mezi pevnými a rotačními částmi jsou menší než 0,90 mm. Tím je zaručeno, že potenciální výbuch přes rotační uzávěr neprojde z jednoho prostoru do druhého - certifikace shody č. FTZÚ 17 ATEX 0012X.
Konstrukce komůrkového rotačního podavače typu RKP zajišťuje dostatečnou úroveň ochrany proti vzniku iniciačních zdrojů, a to i v případě výjimečných poruch (zóna 20 uvnitř). Vnější prostředí je stanoveno jako zóna bez nebezpečí výbuchu.
Rotační podavače RKP jsou podrobeny výbuchovým zkouškám dle požadavků normy ČSN EN 15089:2009. Výbuchové zkoušky provádí a Certifikát shody vydává FTZÚ Ostrava – Radvanice.

 

Reference ROTAČNÍ PODAVAČ...

Leták ROTAČNÍ PODAVAČ...

Hydraulické regulační spojky 
 

Hydraulická regulační spojka KSL

Regulační hydrodynamická spojka je určena pro rozběh a regulaci otáček v aplikacích se středním a vysokým výkonem elektromotorů. Jde o regulační hydrodynamickou spojku, která umožňuje čerpání oleje do pracovního prostoru (oběžné turbíny). Olej se do tohoto prostoru čerpá z cirkulačního okruhu pomocí olejového šroubového čerpadla poháněného elektromotorem s frekvenčním měničem.

Řídící proudový signál  4-20 mA zadávaný do frekvenčního měniče řídí otáčky čerpadla pracovního oleje hydrospojky. Čím více oleje se čerpá do prostoru oběžné turbíny hydrospojky, tím větší jsou i otáčky její výstupní hřídele.

Olej z pracovního prostoru hydrospojky vytéká kalibrovanými tryskami po obvodě oběžné turbíny zpět do tanku s olejem. Mazání ložisek zajišťuje samostatný mazací okruh s mazacím čerpadlem. Zahřátý olej se chladí přes deskový výměník chladícího okruhu. Viz. obr.:

Princip regulační hydrospojky

 


Dávkovací (pracovní) okruh hydraulické regulační spojky KSL
 

Dávkovací, pracovní okruh hydraulické regulační spojky

Dávkovací okruh hydrospojky KSL je samostatný nezávislý okruh obsahující:

 • dávkovací čerpadlo s frekvenčním měničem
 • třícestný manuální kohout pro ruční regulaci otáček
 • olejový filtr
 • čidlo podtlaku filtru
 • třícestný manuální kohout pro by-pas (výměnu olejového filtru za chodu)

 

Rozběh a regulace hydrodynamické spojky v automatickém provozu

Rozběh a regulace probíhá dávkováním oleje do hydrospojky prostřednictvím čerpadla řízeného frekvenčním měničem. Pro případ poruchy frekvenčního měniče však existuje možnost, jak hydrospojku zachovat v chodu a manuálně regulovat výstupní otáčky. 

Slouží k tomu ruční třícestný kohout na výstupu dávkovacího čerpadla. Pomocí tohoto kohoutu se ručně dávkuje množství oleje do hydrospojky, přestože neřízené dávkovací čerpadlo pracuje na plný výkon. Tímto způsobem je možné hydrodynamickou regulační spojku nejen uvést do provozu a regulovat otáčky za chodu, ale je možné ji také rychle odstavit (odpojit elektromotor od ventilátorového mlýnu), např. při případném problému samotného ventilátorového mlýnu při uvádění do provozu.

Výměna olejových filtrů za chodu

Aby mohla být provedena výměna olejového filtru dávkovacího okruhu i za chodu, je třeba na nezbytně dlouhou dobu přepnout na by-pasovou větev dávkovacího okruhu. To lze provést pomocí druhého trojcestného by-pas kohoutu. Stav průchodnosti olejového filtru monitoruje podtlakový spínač umístěný na filtru. Signál spínače je monitorován centrálním systémem řízení.

 

Mazací okruh hydraulické regulační spojky KSL

Mazací okruh hydraulické regulační spojky KSL
Mazací okruh hydrospojky KSL je samostatný nezávislý okruh obsahující:

 • zubové čerpadlo mazání
 • olejový filtr
 • diferenční čidlo tlaku na filtru
 • tlakový spínač oleje mazacího okruhu

Mazací okruh hydrospojky KSL zajišťuje mazání ložisek. Diferenční čidlo tlaku na filtru posílá informaci o stavu filtru do velínu ve formě proudového signálu. Tlakový spínač oleje v mazacím okruhu zabezpečuje spolehlivé mazání ložisek. Filtr oleje mazacího okruhu lze vyměnit i za chodu hydraulické spojky KSL.

 

Chladící okruh hydraulické regulační spojky KSL

Chladící okruh hydraulické regulační spojky KSL

Chladící okruh hydrospojky KSL je samostatný nezávislý okruh obsahující:

 • čerpadlo chlazení
 • deskový výměník
 • čidla a spínače teplot

Chladící okruh se stará o udržení teploty oleje v tanku hydrospojky v nastavených mezích. Vychlazování oleje probíhá skrz deskový výměník napojený na chladící vodu elektrárny. Proces chlazení oleje je zabezpečený a monitorovaný několika nezávislými čidly a spínači napojenými na centrální řídící systém.

Kromě výše uvedených snímačů jsou součástí hydrospojky KSL další systémy vyhodnocující její stav (otáčky na výstupu, množství oleje v tanku, teploty v různých místech, tlaky...).

 

Výhody konstrukce hydrodynamických regulačních spojek TRANSFLUID

1. Demontáž

Konstrukce hydraulické regulační spojky KSL, nabízí možnost demontáže hlavního bloku hydrospojky a servis všech rotačních částí bez nutnosti demontáže hydrospojky, nebo elektromotoru ze své pozice.
 Konstrukce regulační hydrospojky KSL
U konstrukcí hydraulických spojek, které toto neumožňují, je při servisu nebo opravě nutné demontovat z pozice těžkou hydrospojku nebo elektromotor, provést opravu, poté vrátit na pozici a celý pohon znovu ustavit. V takovém případě jde o těžkou, náročnou a drahou manipulaci. 

2. Servis

Samostatné okruhy dávkování, mazání a chlazení oleje umožňují snazší údržbu a opravy za použití běžného vybavení.

 

Některé výhody regulačních hydrospojek oproti frekvenčnímu měniči

Hydrodynamická regulační spojka KSL

 • vyšší nebo srovnatelná účinnost v regulačním rozsahu 85 – 100%
 • velmi dobrá mechanická momentová ochrana soustrojí
 • nižší pořizovací cena
 • snazší oprava při poruše, menší závislost na výrobci, pro běžnou údržbu a opravy není třeba vysoce specializovaný servisní technik

 

Některé nevýhody regulačních hydrospojek oproti frekvenčnímu měniči

Frekvenční měnič velký výkon

 • celkově větší zástavbový prostor pohonu
 • péče o olejové a vodní hospodářství
 • otáčky na výstupu hydrospojky nemohou být vyšší než otáčky motoru    

 

Některé výhody regulačních hydrospojek oproti hydrospojkám s konstantním plněním

Rozběhová hydraulická spojka

 • možnost regulace otáček
 • regulované hydrospojky umožňují variabilní nastavení charakteru rozběhu a doběhu
 • regulované hydrospojky je možné přeplnit olejem a dosáhnout tak menšího skluzu (vyšší účinnosti) při ustáleném chodu
 • při použití výměníku pro chlazení oleje, lze přenést u regulovaných hydrospojek i větší výkon
 • při použití rychlo-vypouštěcích kalibrovaných trysek lze dosáhnout odstavení zařízení od pohonu během několika sekund

 

Prospekt hydraulické regulační spojky KSL (česky)

Katalog hydraulické regulační spojky KSL (česky)

Katalog hydraulické regulační spojky KSL (ang.)

Reference hydraulické regulační spojky KSL

Pružné spojky, přenos kroutícího momentu

  Pružné spojky typu Flexacier
Pružná spojka Flexacier

 

 

Flexacier 9000
Pružná spojka Flexacier 9000

Jednoduchá montáž, dlouhá životnost
15 standardních velikostí spojek.
Nominální kroutící moment pružné spojky od 950 Nm až po 26 500 Nm.

Díky novému designu náboje se zvětšila maximální velikost vrtání spojky na 380 mm.

Vylepšení
Dva hliníkové kryty s horizontálním zámkem, který umožňuje jednoduchou montáž.
Nízké náklady na údržbu. 
Dlouhá životnost, bylo hlavní kritérium pro vývoj této řady pružných spojek.


Katalog pružné spojky Flexacier 9000 ... pdf
Návod pružné spojky Flexacier 9000 ... pdf

Flexacier - T, Winflex - T
Pružná spojka Flexacier - T

Nejvýhodnější a nejspolehlivější řešení, které za léta vývoje a praxe vytvořilo plně optimalizovanou spojku.

Díky speciálnímu provedení ozubení pružné spojky, kontaktní plocha mezi mřížkou a ozubením náboje úměrně vzrůstá kroutícímu momentu a tím je zachován stejný tlak na ozubení. Vzhledem k četnosti kontaktních ploch mezi mřížkou a ozubením, se účinně absorbuje kroutící moment a tím se omezuje poškození spojky.

Pracovní prostor mřížky (pružiny) je mezi zuby spojky. Provedení spojek je celokovové s chrom - vanadiovou pružinovou mříží z kalené ocele. Pružina spojek je zhotovená pro maximální pevnost a tvrdost. Nová povrchová úprava ji chrání před oxidací, třením a opotřebením. Pružina (mřížka) spojky je navržena tak, aby byla zajištěna její dlouhá životnost.

Náboj je přesně obrobený výkovek. Těsnění pružinových spojek je z odolného syntetického materiálu. 

Vlastnosti pružinových spojek:

 • vysoký kroutící moment
 • kompaktní celek
 • snadnou montáž
 • torzní pružnost
 • paralelní - úhlové - axiální  vychýlení
 • pružnost a houževnatost


Aplikace:
Pružné spojky pro pohony obráběcích strojů, pojezdy karuselů, trakční pohony vozidel, pohony lokomotiv.
Spojky pro přepravní a výrobní linky, barvící a napařovací stroje, vibrační stroje, dopravníky, redlery, skříňové podavače, čerpadla vody v betonárnách, spojky strojů a zařízení v cihelnách.
Přenos proutícího momentu u variátorů, jeřábů a v manipulační technice, pružné spojení hřídelí zdvihů a pojezdů jeřábů.
Spojky pružinové recyklačních linek, pro keramické bubnové mlýny, kalových čerpadel, kalolisů, primárních, sekundárních, kouřových ventilátorů, ventilátorových mlýnů
Přenos kroutícího momentu pomocí spojek u řetězových podavačů paliva, pásových a šnekových dopravníků, extrudérů, ventilátorů, navijáků.
Spojky pro pohony dopravních tras a manipulátory v potravinářství, strojů a zařízení v textilním a papírenském průmyslu.

Míchadla, čerpadla, odstředivé ventilátory, dopravníky, redlery, drtiče, generátory....

Nominální kroutící momenty pružných spojek od 90 Nm do 800 kNm.

 

Katalog pružné spojky Flexacier - Winflex (ang.) ... pdf

Katalog pružné spojky Winflex (česky) ... pdf

Návod spojky Flexacier - Winflex (ang.) ... pdf

 

Pružná spojka BSA je určena pro vysoké rychlosti, konstruována je s integrovaným kotoučem.

Jmenovitý kroutící moment:
950 až 160 000 Nm

Vrtání: od 55 do 270 mm
Pružná spojka Flexacier-T-BSA
Pružná spojka BSAT je vhodná k montáži kladkostroje nebo setrvačníku.

Jmenovitý kroutící moment:
950 až 160 000 Nm

Vrtání: od 55 do 270 mm
Pružná spojka Flexacier-T-BSAT
Pružná spojka CPF s brzdovým bubnem.

Jmenovitý kroutící moment:
950 až  48 000 Nm

Vrtání: od 55 do 230 mm
Pružná spojka Flexacier-T-CPF
Pružná spojka S je určena pro těžký provoz.

Jmenovitý kroutící moment:
270 000 až 850 000 Nm

Vrtání: od 270 do 390 mm
Pružná spojka Flexacier-T-S
Pružná spojka T, TL, TL2 je určena pro horizontální i vertikální pozice.

Jmenovitý kroutící moment:
90 až 160 000 Nm

Vrtání: od 28 do 270 mm
 
T, TL, TL2
 

Pružná spojka TDF je určena pro brzdové aplikace. Spojka má odlehčený brzdový kotouč. Navržena k jednoduché montáži a demontáži bez nutnosti posouvání strojů.

Jmenovitý krouticí moment:
950 až  24 000  Nm

Vrtání: od 55 do 180 mm

Pružná spojka Flexacier-T-TDF

Pružná spojka TNPE je určena pro horizontální i vertikální pozice, obsahuje mezikus.

Jmenovitý krouticí moment:
90 až 12 500  Nm

Vrtání: od 28 do 130 mm

Pružná spojka Flexacier-T-TNPE

Winflex - DG
Pružná spojka Winflex-DG

Úkosová pérová spojka typu DG s kuželovým tvarem. Snadné napojení bez nutnosti demontování pohonu.

Těleso:
  typ "V" - pro těžký provoz v ocelárnách
               - pozinkovaný povrch
  typ "H" - legovaný hliník

 

Katalog pruzné spojky Winflex - DG (ang.) ... pdf

  Pružné spojky typu Flexident
Pružná spojka Flexident  
Flexident - Senior
Pružná spojka Flexident Senior

Pružná ocelová spojka Flexident Senior je opracovaná s vysokou přesností, zahrnuje dva ocelové náboje s vnějším čelním ozubením a dva kusy ocelových objímek s vnitřním čelním ozubením. Objímky jsou pojené sadou pevnostních lícovaných šroubů a přesně se shodují s opracovanými ozubenými náboji.

 • 13 velikostí od 1200 do 165 000 Nm
 • Vrtání až do 280 mm
 • Teplota okolí mezi -20°C až +100°C
 • Provozní otáčky až 14 000 ot/min
 • Velké dovolené úchylky vychýlení = 1°30´ na 1 ozubení

Standardní katalogové modely pro obvyklé aplikace:
Horizontální pracovní pozice řada S, vertikální pracovní pozice řada SV, spojka s odlehčeným brzdovým kotoučem řada S DF, jednostranný dlouhý náboj (1 standartní/1 dlouhý) řada S ML, oboustranný dlouhý náboj (2 dlouhé) řada S ML2, limitováné konce plovoucího modelu řada S JL, spojky s mezikusem řada S P2S PA a řada SE.

Katalog pružné zubové spojky Flexident - Senior (česky) ... pdf
Katalog pružné zubové spojky Flexident - Senior (ang.) ... pdf
Návod pružné zubové spojky Flexident - Senior (ang.) ... pdf

Flexident - Junior
Pružná zubová spojka Flexident - Junior

Flexident - Z
Pružná zubová spojka Flexident - Z

Ekonomická série zubových spojek se zachováním vysokých nároků na výkon a spolehlivost. Spojky jsou domazávané rezervním mazivem umístěným ve skříni příruby.

Zubové spojky Flexident Junior a Z zahrnují širokou výrobní řadu spojek určených pro nejrůznější aplikace. Navržené ozubení zajišťuje spolehlivý přenos síly. Zubové spojky jsou opracované s vysokou přesností. Spojka je složená ze dvou ocelových nábojů s vnějším čelním ozubením a protilehlým pláštěm tvořícím dva ocelové segmenty s vnitřním čelním ozubením. Segmenty jsou spojené sadou pevnostních lícovaných šroubů.

Katalog zubových spojek Flexident - Junior a Z (ang.) ... pdf
Návod pružné zubové spojky Flexident - Junior a Z (ang.) ... pdf

  Ostatní pružné spojky pro přenos kroutícího momentu
Zubové spojky Transfluid
Zubová spojka Transfluid

 

 

Katalog zubových spojek Transfluid (ang.) ... pdf

 

 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace zde. Souhlasím